wakacje

WAKACJE 2014

Informujemy wszystkich członków naszego związku, że terminy festynów rodzinnych oraz wycieczek są podane w zakładce WAKACJE 2014
Prosimy o przestrzeganie terminu zapisów

pracownicy - od 24 LUTY 2014 godz 6.00
emeryci i renciści - od 28 KWIECIEŃ 2014 godz.7.00
ze względu na ograniczoną ilość miejsc.
NA WCZASY ZAGRANICZNE ZAPISY JUŻ TRWAJĄ
Inne nasze propozycje przedstawimy natychmiast gdy zostaną uzgodnione z organizatorami.


logo

Zakładowy Sztab Protestacyjno - Strajkowy

Związki Zawodowe Kompanii Węglowej S.A.
Zarząd Kompanii Węglowej S.A. ul. Powstańców 30 40-039 Katowice
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o roz-wiązywaniu sporów zbiorowych Związki Zawodowe działające w Kompanii Węglowej S.A. żądają:
1. Utrzymania aktualnego poziomu zatrudnienia w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz wykonywanie pracy bez przekraczania norm czasu pracy określonych w kodeksie pracy. Zbyt niski poziom zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach pracy, szczególnie na stanowiskach pracy związanych z dużym obciążeniem fizycznym i psychofizycznym ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy. Zbyt niski poziom zatrudnienia narazi pracowników na przeciążenie pracą, a w konsekwencji zwiększy zagrożenie wypadkami przy pracy. Niewątpliwie prowadzi też do przekroczenia norm czasu pracy, gdyż pracodawca aby wykonać założenia produkcyjne będzie zmuszony planować godziny nadliczbowe. Ponadto, nie bez znaczenia jest fakt, że absencja pracowników spowodowana chorobami i schorzeniami wywołanymi przeciążeniem pracą i nadmiernym wysiłkiem w znacznym stopniu utrudni organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne warunki pracy oraz uniemożliwi wykonanie założeń produkcyjnych, nawet przy doskonałej organizacji pracy, w normatywnym czasie pracy. Należy też zauważyć, że zwiększona wypadkowość w pracy oraz przekraczanie norm czasu pracy narazi pracodawcę na dodatkowe koszty związane z odszkodowaniami za wypadki przy pracy oraz absencją chorobową, jak również związanymi z dodatkowym wynagrodzeniem za pracę w godzinach ponadnormatywnych.
2. Utrzymania poziomu średniego wynagrodzenia w Kompanii Węglowej S.A. skorygowanego o poziom inflacji. Wartość realna wynagrodzeń spada w wyniku wzrostu kosztów utrzymania. Skorygowanie wynagrodzeń pracownikom o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług pozwoli spowolnić spadek realnego poziomu wynagrodzeń.
3. Zaprzestania działań ograniczających prawa i swobodę działalności związkowej.
4. Odstąpienia od zamiaru zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników 1020 osób zatrudnionych w grupie administracyjnej.
5. Gwarancji funkcjonowania wszystkich kopalń Kompanii Węglowej S.A. do czasu wyczerpania ich zasobów.
6. Gwarancji funkcjonowania wszystkich zakładów specjalistycznych Kompanii Węglowej S.A. w dotychczasowej strukturze.
Mając na uwadze przytoczone wyżej argumenty oczekujemy realizacji naszych żądań w terminie do dnia 12 grudnia 2013 r.

logo

Sztab Protestacyjno-Strajkowy

Zarząd Kompanii Węglowej S.A.

Organizacje związkowe działające w Kompanii Węglowej S.A. informują,
że w dniu 30.10.2013 r. powołały wspólny Sztab Protestacyjno-Strajkowy
w Kompanii Węglowej S.A., którego celem jest obrona miejsc pracy, płacy
i warunków bezpieczeństwa pracy pracowników Kompanii Węglowej S.A. W związku z powyższym, żądamy wstrzymania wszelkich działań restrukturyzacyjnych,
które mogą negatywnie wpłynąć na przyszłość funkcjonowania Kompanii Węglowej S.A.

Manifestowaliśmy z wszystkimi 14 września w Warszawie. Kliknij w zdjęcie i zobacz galerię.

Złaz górski ZZG 7.09.2013. Kliknij w zdjęcie i zobacz galerię


logo

ODPRAWY EMERYTALNE

Aneks nr 8 z dnia 22 sierpnia 2013 r.
do "Porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2004 r. pomiędzy Zarządem Kompanii Węglowej S.A. a organizacjami związków zawodowych - tekst jednolity na dzień 19 grudnia 2011 r."
Strony Porozumienia postanawiają:
1. W załączniku nr 11 do Porozumienia § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1 1. Pracownikom przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z nabyciem prawa do emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub renty z tytułu niezdolności do pracy (stałej, okresowej lub szkoleniowej), z zastrzeżeniem ust. 2-6, w następującej wysokości:
1) do 10 lat pracy - 8 000 zł,
2) po 10 latach pracy - 10 500 zł,
3) po 15 latach pracy - 13 000 zł,
4) po 20 latach pracy - 15 500 zł,
5) po 25 latach pracy - 17 500 zł,
6) po 30 latach pracy i powyżej - 20 000 zł.
2. Pracownikowi, który warunki uprawniające do emerytury spełnił do dnia 31 maja 2013 r., przysługuje odprawa pieniężna w wysokości określonej w ust. 1, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy tego pracownika z powodu przejścia na emeryturę nastąpi do dnia 30 listopada 2013 r. w trybie porozumienia stron.
3. Pracownikowi, który warunki uprawniające do emerytury spełnia po dniu 31 maja 2013 r., przysługuje odprawa pieniężna w wysokości określonej w ust. 1, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy tego pracownika nastąpi w okresie do 6 miesięcy od spełnienia warunków do nabycia emerytury.
4. Pracownikowi, który rozwiązuje stosunek pracy w okresie późniejszym, niż określony odpowiednio w ust. 2-3, przysługuje odprawa w wysokości określonej w Kodeksie pracy, tj. jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika.
5. Na podstawie przedłożonych przez pracownika dokumentów w zakresie stażu emerytalnego oraz przebiegu pracy w Kompanii Węglowej S.A. pracodawca jest obowiązany zawiadomić pracownika na piśmie o przewidywanej dacie spełnienia warunków uprawniających do emerytury - w terminie 90 dni przed tą datą a w stosunku do pracowników, którzy warunki uprawniające do emerytury spełnią do dnia 30 listopada 2013 r. - w terminie do dnia 15 września 2013 r. Udokumentowanie własnego stażu pracy sprzed zatrudnienia w Kompanii Węglowej S.A. w zakresie uprawnień emerytalnych spoczywa na zainteresowanym pracowniku, we współpracy z wyznaczoną do tego celu komórką organizacyjną Oddziału.
6. Pracownikom przechodzącym na rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową należy się odprawa w wysokości nie niższej niż przysługująca po przepracowaniu 25 lat według ust. 1."
2. Pozostałe postanowienia załącznika nr 11 do Porozumienia nie ulegają zmianie.
3. Fundusz wynagrodzeń KW S.A. w 2013 r. zostanie skorygowany o skutek zwiększenia kwoty odprawy pieniężnej, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Aneksu, tj. do 3 000 zł na pracownika rozwiązującego stosunek pracy w 2013 r. Rozliczenie tej kwoty pomiędzy Stronami Porozumienia nastąpi w pierwszej dekadzie stycznia 2014 r.
4. Postanowienia Aneksu wchodzą w życie w dniu podpisania.

latarnik
oferta

paragraf

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych członków, okresowo w zależności od ilości zgłoszeń w biurze naszego związku
będą udzielane porady prawne. Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie potrzeby takiej porady,
w celu ustalenia terminu.
Najbliższe terminy udzielania porad prawnych:
06.11.2013
26.11.2013

logo

PROTEST

Zarząd naszej organizacji wystosował protest do polityków o poniżej zamieszczonej treści, przyłączając się tym samym do ogólnopolskich działań OPZZ
PROTEST

w sprawie zrównania i wydłużenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn
W związku z planowanym przez Rząd zrównaniem oraz wydłużeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat, w imieniu członków naszego Związku zgłaszamy bezwzględny protest w odniesieniu do tak przyjętych projektów zmiany systemu emerytalnego. Jako, że powyższe, tak daleko idące zmiany dotyczą wszystkich obywateli Kraju w wieku produkcyjnym, nasz głos co do zakresu i sposobu ich przeprowadzenia winien być wysłuchany. Z tego względu wnioskujemy o podjęcie inicjatyw w sprawie przeprowadzenia referendum w tak ważkiej sprawie. Proponowana przez Rząd zmiana systemu emerytalnego jest niekorzystna tak dla osób starszych, przed emeryturą, jak i młodego pokolenia bezrobotnych, poszukujących pracy. Rozumiejąc trudną gospodarczo sytuacje w Kraju i w Unii Europejskiej uczulamy Rząd, aby poszukiwał środków finansowych na przyszłe emerytury nie w drodze dociążania obywateli, a chociażby w konsekwentnym pobieraniu składek od wszystkich zatrudnionych, bez względu na formę tego zatrudnienia. Nadto podnosimy, że do Sejmu został wniesiony przez OPZZ Obywatelski projekt ustawy w sprawie systemu emerytalnego, pozwalający ubezpieczonym na ubieganie się o prawo do emerytury bez względu na wiek , posiadającym co najmniej -35 lat okresów składkowych - kobiety i 40 lat okresów składkowych - mężczyźnni. Rozwiązania ujęte w w tym projekcie ustawy mają wiele zalet dla samych ubezpieczonych, dla rynku pracy czy też budżetu Państwa. Projekt ten ma szerokie poparcie społeczne, dlatego też wnosimy o rychłe jego rozpoznanie i przegłosowanie.

Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce
przy KWK Jankowice w Rybniku
Jerzy Sawczuk